Skip to main content

Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali

projekt # 17

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 17

Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali


základné informácie o projekte

Mestská časť Párovské Háje sa rýchlo rozvíja, pribúdajú tu nové rodiny rôznych vekových kategórií, ktoré sa vzájomne nepoznajú a nemajú sa kde spoznať, keďže v tejto mestskej časti nie je škola, ani škôlka a možností na stretávanie sa je málo. Preto by autori projektu chceli organizovať podujatia, ktoré by umožnili obyvateľom vzájomne sa spoznať, a tak vytvoriť komunitu obyvateľov, ktorým bude záležať aj na prostredí, v ktorom žijú. Taktiež by chceli viesť deti a mládež k vzťahu k tejto lokalite i k životnému prostrediu. Chcú im poskytnúť možnosť rozvíjať ich kreatívne zručnosti počas tvorivých dielní a na rôznych kultúrnych podujatiach a viesť ich k zdravému životnému štýlu organizovaním športových podujatí a tematických dní. Aktivitami sa vzájomne spoznajú vybudujú si vzťahy medzi sebou.

Plánujú zorganizovať environmentálne aktivity, ako čistenie a skrášľovanie okolia - čistenie lesa, výsadba okolo kultúrneho domu, detského ihriska, kultúrne a športové podujatia - Jahodové slávnosti, Hurá na prázdniny, tematické tvorivé dielne - veľkonočné, jarné, výstavy ručných prác obyvateľov Párovských Hájov, športový deň - olympiáda, zachovávanie kultúrnych tradícií- Fašiangy, Deň Matiek a podobne.

Grant by použili na honoráre pre účinkujúcich na podujatiach, ozvučenie, hudobnú produkciu, materiálno technické zabezpečenie podujatí, kreatívny materiál na tvorivé dielne, materiál na revitalizáciu plochy pred KD a výsadbu rastlín, občerstvenie, odmeny do súťaží...

predkladateľ

J. Králová, M. Michlíková, E. Šantavá

požadovaná suma

2000 €

video pripravujeme 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top