Skip to main content

 

Zelená oáza pre dušu

projekt # 5

projekt # 5

Zelená oáza pre dušu


základné informácie o projekte

Projektom chcú predkladatelia vytvoriť miesto zelenej oázy pre pravidelný kontakt s prírodou na chodbe oddelenia zariadenia pre klientov, ktorí sú v seniorskom veku a trpia závažnými psychiatrickými diagnózami, a na ďalších troch poschodiach, kde žijú prevažne imobilní seniori. Z dôvodu závažných psychiatrických diagnóz (vrodených alebo získaných), prežívajú títo klienti ZSS starobu špecifickejším spôsobom, ako seniori, ktorých trápia zdravotné problémy fyzického charakteru. Ich deň i aktivity sú tejto skutočnosti prispôsobené. Cieľom projektu je vytvoriť im podnety, ktoré by ich upokojovali, zlepšovali náladu, pripomínali im domov, aktivity, ktoré možno kedysi bežne vykonávali. Výsadbou ťahavých zelených rastlín do kaskádovitých črepníkov na paneli - závesnom systéme, chcú vytvoriť a priniesť kúsok prírody aj do interiéru. Klienti by tak mali stály kontakt so zeleňou, ktorá priaznivo pôsobí na ich duševné zdravie. Pridanou hodnotou by bolo, že by sa dokázali o zelené záhony aj sami postarať, v im známom bezpečnom prostredí, a mali by tak potrebný pocit užitočnosti aj napriek ich znevýhodneniu. Grant by použili na nákup materiálu - drevený panel na stenu, závesné kvetináče, rastliny, substrát a pod.

predkladateľ

„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

informácia o predkladateľovi

ZSS „NITRAVA“ poskytuje komplexné sociálne služby s celoročným pobytom fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona. Poskytuje sociálnu službu ľuďom, prevažne v seniorskom veku,s rôznymi psychiatrickými diagnózami, ktorí potrebujú pomoc takmer vo všetkých činnostiach bežného života. Prostredníctvom sociálnych pracovníkov/ inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa cielenými aktivitami s individuálnym zameraním na ich špecifické potreby snažia prinavracať alebo čo najdlhšie udržiavať zručnosti a schopnosti, ktoré počas života nadobudli, a ktoré by chceli zachovať, so zreteľom na ich zdravotný stav. Využívajú pri tom rôzne odborné metódy, techniky a postupy. Zapájajú sa do grantov a výziev, súvisiacich s touto komunitou a snažia sa prostredníctvom nich získať prostriedky na rôznorodé voľnočasové, kreatívne a život spríjemňujúce aktivity starých a chorých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc.

celková požadovaná suma

1 384 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top