Skip to main content

 

Harmónia kultúr: integrácia do slovenskej spoločnosti

projekt # 6

projekt # 6

Harmónia kultúr: integrácia do slovenskej spoločnosti


základné informácie o projekte

Podstatou projektu je, prostredníctvom rôznych podujatí, poskytnúť pomoc a podporu zahraničným rodinám, žijúcim v Nitre, najmä deťom (vrátane deviantných a sociálne zraniteľných), s obmedzenými možnosťami a vývojovými problémami, v procesoch integrácie do novej komunity. Problémy socializácie sú dôležité najmä pre deti, pretože vzhľadom na ich vek si veľmi dobre uvedomujú meniace sa prostredie, podmienky vytvorené dospelými. V rámci projektu plánujú organizovať rôzne aktivity zamerané na skvalitnenie adaptačného procesu, súvisiaceho so štúdiom nových jazykov (slovenčiny, angličtiny), histórie a kultúry slovenského ľudu, tradícií a hodnotových orientácií. Aktívna účasť miestnych obyvateľov na týchto podujatiach umožní nadviazať úspešnú spoluprácu emigrantov s pôvodným obyvateľstvom, zlepšiť ich sociálny blahobyt a rýchlejšie sa integrovať do novej komunity. Hostiteľská komunita, postoj miestnych obyvateľov, ich ochota pomôcť a priateľská komunikácia, majú významný vplyv na proces socializácie. Preto sa na podujatiach projektu, zameraného na organizáciu práce s talentovanými deťmi z migračného prostredia, zúčastnia miestne deti a dospelí, ako aj dobrovoľníci, zástupcovia športových a kultúrnych inštitúcií. V rámci projektu budú organizované pouličné podujatia, ako napr.: exkurzie po Nitre a okolí, športové a iné voľnočasové aktivity pod holým nebom, vnútorné aktivity, ktoré budú realizované na ulici Farská 31, Nitra. Grant použijú na honoráre pre slovenských učiteľov, psychológov, cestovné náklady na podujatia a aktivity, detské a spoločenské hry, občerstvenie...

predkladateľ

A. Gakh, F. Kurbanov, Y. Erofeeva

informácia o predkladateľovi

Neformálna skupina sa skladá z niekoľkých rusky hovoriacich rodín s deťmi žijúcimi na Slovensku. Po presťahovaní sa do inej krajiny, bez ohľadu na dôvody takéhoto rozhodnutia, všetci prešli dlhým a nie ľahkým procesom socializácie a integrácie do nového spoločenstva. Teraz sa chcú podeliť o svoje osobné skúsenosti a vedomosti s ľuďmi, ktorí sú na tom podobne, aby im pomohli rýchlejšie sa integrovať do novej kultúry. Dospelí aj deti z ich rodín si našli veľa nových priateľov a kolegov – Slovákov. Komunikácia a spoločné trávenie voľného času s miestnymi obyvateľmi im veľmi pomohli v procesoch sociokultúrnej adaptácie. Neformálna skupina začala svoju činnosť v lete 2023 v týchto oblastiach: príprava detí na prijatie do školy a zlepšenie ich akademickej výkonnosti v rôznych predmetoch (napr. slovenčina, angličtina, matematika), poskytovanie psychologickej podpory rodinám prisťahovalcov, spoločná organizácia voľnočasových aktivít pre deti (oslavy narodenín, záujmové skupiny...).

celková požadovaná suma

1 201,65 €

pozrite si video o projekte 📽

pozrite si video o projekte 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami

top