FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

FINALISTA KLUBU DARCOV 2021 🏆

projekt # 4

projekt # 4

Učiaca záhrada

Učiaca záhrada


Cieľovou skupinou projektu Učiaca záhrada sú deti predškolského veku (120). Jeho cieľom je motivovať deti k zážitkovému poznávaniu prírody a jej ochrane, vytvárať u nich povedomie o ekológii a zdravom životnom štýle. Problémom je, že ak deti nemajú kontakt s prírodou, nebudujú si k nej vzťah, nebudú ju chrániť a životné prostredie sa bude zhoršovať. Autori projektu naplánovali pre deti zážitkové aktivity na školskom dvore, kde budú prakticky spoznávať význam prírody, jej cyklus a potrebu jej ochrany (sadenie rastlín do vyvýšených záhonov, vytvorenie bylinkovej špirály, starostlivosť o rastliny, vytvorenie motýlej záhrady, včelársky workshop, podujatie Deň Zeme... ). Zároveň prostredníctvom projektu budú u detí rozvíjať pracovné návyky - pestovateľské práce.

Grant pokryje náklady s materiálnym zabezpečením aktivít (vyvýšené záhony, rastliny, záhradnícky substrát, motýlia záhrada, medové raňajky...).

predkladateľ

Rodičovské združenie pri MŠ Alexyho 26 v Nitre

požadovaná suma

1000 €

rozhovor o projekte

video finalistu projektu 📽

video finalistu projektu 📽

kliknite pre presúvanie sa medzi projektami


© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra, registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677
-
ochrana osobných údajov