Skip to main content

Anna Laurinec Šmehilová


O projekte

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského je občianske združenie, ktoré poskytuje komunitné služby zamerané na individuálnu podporu detí a dospelých s poruchou sluchu a ich rodiny s cieľom ich plnej integrácie do zdravej spoločnosti.  Klub darcov podporil v rokoch 2017 a 2021 dva projekty, vďaka ktorým vznikla nová miestnosť pre logopéda na výkon terapeutických intervencií ako aj  motorická miestnosť na podporu rozprávania a korekcie reči u nepočujúcich detí.

Z vyjadrenia prijímateľa

„Vďaka podpore NKN a Klubu darcov sme mali možnosť zrealizovať viaceré komunitné projekty a zároveň prejsť spoločne ďalší kúsok cesty smerujúcej k tomu, aby aj deti s poruchou sluchu mohli zostať žiť a vyrastať doma spolu so svojou rodinou a vo svojej komunite.“

Anna Laurinec Šmehilová
prezidentka OZ EFFETA
top